Diller
                                                     


                       

                            

 

Sayılarla FU. Ana Sayfa

1975 Yılında kurulan Fırat Üniversitesi eğitim hayatına; Fen Edebiyat, Veteriner ve Mühendislik Fakülteleri’nin açılmasıyla birlikte başladı. Gelişimini hızla sürdüren Fırat Üniversitesi bünyesinde; 15 Fakülte, 4 Enstitü, 4 Yüksek Okul, 9 Meslek Yüksek Okulu, yirmiden fazla Araştırma Merkezi barındırmaktadır. 40 yıllık geçmişiyle binlerce öğrenciyi mezun ederek meslek sahibi yapan Fırat Üniversitesi, 39.307 öğrencisi ile bölgesindeki büyük Üniversitelerden biri olma özelliğini sürdürmektedir.

     Fırat Üniversitesi hem lisans hem de lisansüstü seviyelerde temel bütün akademik disiplinlerde dersler vermekte ve akademik faaliyetin bütün yelpazesini kapsayan bir alanda araştırmalar yapmaktadır. Fırat Üniversitesi, öğrencilerine hem entelektüel gelişime hem de mesleki bilgi ve becerileri edinilmesine yönelik fırsatlar sağlayan zengin ve renkli bir akademik ortam sunmaktadır. Eğitim kalitesinin eğitim alan öğrencilere ve eğitimi veren öğretim elemanları ile idari personele sunulan sosyal, kültürel ve çevresel faaliyetlerle doğru orantılı olduğu bilinciyle hareket eden Fırat Üniversitesi, kampüs içerisinde yapmış olduğu düzenlemeler ve yeşillendirme çalışmaları ile Elazığ’ın en yeşil alanlarından biridir. Fırat Üniversitesi, toplamda 9.276.664 m2’ye ulaşan bir alana sahiptir.

   URAP Araştırma Laboratuarı tarafından yapılan 2012 değerlendirme sonuçlarına göre: Fırat Üniversitesi Devlet Üniversiteleri sıralamasında 125 Üniversite arasında 16. sırada yer alırken, Mühendislik Fakülteleri sıralamasında 6., Tıp Fakülteleri arasında 25., Sosyal Bilimler alanında 13. ve Yaşam Bilimleri alanında ise 17. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

     Fırat Üniversitesi misyonunu; insan hayatında var olan tüm sektörlerde, başarılı bir şekilde görev yapacak, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, aklın ve bilimin üstünlüğünü kabul eden, toplumun kültür değerlerine saygılı, çağdaş uygarlık ilkelerini benimseyen, uluslararası düzeyde yarışabilir bilgi ve beceriye sahip, sorumlu ve kabiliyetli bireylerin yetişmesini sağlamak, yoksulluk, açlık, cahillik, işsizlik, sosyal dışlanma, uluslararası ve ulusal alandaki eşitsizliklerin artması gibi ana küresel, bölgesel ve yerel sorunların çözümü konusunda araştırmalar yapmak, nitelikli ve özgün bilimsel araştırmalarla bilim üretmek, üretilen bilimi yaymak, ve toplumun yararına uygulamak, özellikle alternatif öneri ve tavsiyeler yaparak sürdürülebilir insani gelişim, insan haklarına evrensel boyutta saygı, kadınlar ve erkekler için eşit haklar, üniversitede ve toplumda adalet ve demokratik prensiplerin uygulanması; uluslar, etnik, dini, kültürel ve diğer gruplar arasında anlayış için çalışmak, başta Türk kültürü olmak üzere uluslar arası kültürleri korumak, geliştirmek, yayılmasını sağlamak, yorumlamak için çalışmalar yapmak, kendisini değiştirip dönüştürmek, eğitimin farklı seviyeleri ve biçimleriyle bağlarını güçlendirerek herkes için eğitim ve çeşitli açılardan eğitsel sürecin kalitesini yükseltmek ve etkinliğini artırmak, toplumla güçlü köprüler kurarak, bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak, paydaşlarına hesap verebilen, açık ve saydam yönetişim modelleri geliştirmek olarak belirlemiştir.

     Fırat Üniversitesi’nin vizyonu ise; ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, yapacağı bilimsel araştırmalar ile ülkemizin, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır.