Diller
                                                     


                       

                            

 

7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu

Tarih: 
Perşembe, Haziran 7, 2018 - 16:45
Detay: 
 • 1) Terör suçundan hüküm giyenler,  terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim, TUS, DUS, EUS) kapsamaktadır. Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler de aftan yararlanabilirler

  2) Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeden 18/05/2018 tarihine kadar ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilirler.

  3)  Son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2018 Salı günü saat 17.00’a kadar başvuran öğrencilerimiz eğitimlerine 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde başlayabilirler.

  3) Aftan yararlanmak isteyen öğrenciler, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18/09/2018 tarihine kadar Üniversitemize başvurmaları şarttır.

  4) Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılan öğrenciler de ayrıldıkları lisans programına veya istemeleri halinde Meslek Yüksekokullarında önlisans programına kayıt yaptırabileceklerdir.

  5) 667 sayılı KHK uyarınca Üniversitemize yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında ilişiği kesilen, kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle yerleştirme işlemine katılmayan öğrenciler aftan yararlanabilirler.

  7) Halen ön lisans, lisans veya lisansüstü (tezsiz yüksek lisans hariç) programlara kayıtlı öğrenciler, aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğinden, halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabilirler.

  8) Üniversitemize kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

   9) Af düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik vazifesinde olanlar terhislerini takip eden iki ay içerisinde bu haktan faydalanmak için başvuru yapabilirler.

  10) Aftan yararlanarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin derse devam, daha önce başarılı oldukları derslerin intibakı gibi eğitimle ilgili koşullar, Üniversitemizin ilgili kurulları tarafından karara bağlanacaktır.

  11) Başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen form doldurularak, başvuru için gerekli belgeler ile bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvuruların, süresi içinde Daire Başkanlığımıza ulaştırılması zorunludur. Gecikmeli başvurular veya eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

  Kaydı Silinen/Kaydı Sildiren Öğrencilerden İstenecek Belgeler

  Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanıp Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler

  1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız)
  2. Kimlik Fotokopisi
  3.  Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
  4.  Lise Diploması onaylı fotokopisi
  5.  Fotoğraf (1 Adet)
  6.  DGS sonucu kayıt yaptıracaklar için Önlisans diploma onaylı fokotopisi
  7.  ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi

 • 7143 Sayılı Kanun Metni
 • 7143 Sayılı Kanun Uygulama İlkeleri